Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena            od do   

Kategorie

Reklama na samochodach Wrocław
obsługa prawna Częstochowa
pozycjonowanie stron
tłumacz przysięgły angielskiego Wrocław

Newsletter

E-mail:
Zgadzam się z regulaminem
oraz z polityką prywatności
Bądź na bierząco, zapisz się na newsletter aby otrzymywać codziennie najnowsze ogłoszenia z serwisu.

PolecamyPozycjonowanie stron Kielce
Pozycjonowanie stron SEO Wrocław Katowice
przejdź do strony z opisu
Dodaj swój box


Certyfikaty SSL
Certyfikaty klucze SSL 80zł netto/rok - zabezpiecz stronę www, sklep internetowy
przejdź do strony z opisu
Dodaj swój box


Borelioza, leczenie boreliozy
Borelioza, testy na boreliozę, leczenie, diagnostyka
przejdź do strony z opisu
Dodaj swój box

Polecamypozycjonowanie stron


pozycjonowanie stron Katowice


Regulamin serwisu ogłoszeniowego gielda-oferty.plI. Zasady ogólne
 1. Usługodawcą Serwisu gielda-oferty.pl jest "MIG hosting" , Kościelec ul. Warszawska 29, 42-242 Rędziny, e-mail: biuro@natopie.pl, NIP: 949-079-18-86


 2. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie nie podlega opłacie a dokonać tego mogą zarejestowani jak i nie zarejestrowani Usługobiorcy.


 3. Za treść ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie odpowiada wyłącznie osoba, która to ogłoszenie

  zamieściła (Usługobiorca) i jednocześnie Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tej kwestii.

II. Zasady zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń
 1. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. W szczególności nie tolerujemy ogłoszeń nawiązujących w treści do nienawiści rasowej i religijnej, handlu rzeczami kradzionymi, pornografii, warezu.


 2. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.


 3. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny.


 4. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub usługi przez jednego Usługobiorcę/Użytkownika.


 5. Serwis zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.


 6. W wypadku stwierdzenia niezgodności tytułu lub treści ogłoszenia z postanowieniami niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.


 7. Zabrania się umieszczania w ogłoszeniach nr rachunku konta bankowego do przelewu czy innych informacji do płatności. Serwis nie odpowiada za transakcje wynikające z treści ogłoszeń.


 8. Ogłoszenia zamieszczone na gielda-oferty.pl będą publikowane przez maksymalny okres 6 miesięcy.

III. Konsekwencje złamania regulaminu
 1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania, bądź usunięcia konta użytkownika a co za tym idzie także wszystkich jego ogłoszeń.


 2. W wyjątkowych sytuacjach sprawy dotyczące ogłoszeń mogą zostać przekazane Policji.


 3. Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem,

  skontaktuj się z nami. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.IV Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do Serwisu,


 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji Serwisu,


 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:a) treść umieszczanych na Stronie internetowej lub w Serwisie informacji, w tym ich aktualność, kompletność, wiarygodności, przydatność i zgodność z przepisami prawa;

b) przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub Serwisu lub ograniczenie w dostępie do Strony internetowej   lub   Serwisu,   niezależnie   od   przyczyn   ich   powstania,   również   z   przyczyn   zależnych   od Usługodawcy, w tym gdy są spowodowane zakłóceniami technicznymi, przez operatora telekomunikacyjnego lub z powodu siły wyższej;

c) skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługodawcy  w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami;

d) korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;

e) realizację zobowiązań wynikający z informacji zamieszonych w Serwisie, w tym zawarcie i realizacji umów

przez Ogłaszającego.

V. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych, jeżeli takie zostaną przekazane Usługodawcy jest Usługodawca.


 2. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców gromadzone przez Usługodawcę a w szczególności nazwa, adres, telefon, adres e-mail są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi i w celachmarketingowych oraz promocyjnych usług świadczonych przez Usługodawcę i jego partnerów w trakcie świadczenia usługi jak również po jej zakończeniu.


 3. Użytkownik oraz Usługobiorca oświadczają, że w zakresie przekazanych przez nich danych osobowych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wysyłając Zamówienie lub przekazując dane do uruchomienia Konta bezpłatnego oraz nieodpłatnej testowej Usługi dostępu:a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w Zamówieniu lub w innej formie przez Usługobiorcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

b) wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub w innej formie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę informacji handlowych o nowych usługach Usługodawcy oraz jego partnerów;

c) został poinformowany o tym, że ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji, ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie danych osobowych, udostępnienie jego danych jest dobrowolne, Administratorem jego danych osobowych jest Usługodawca.VI. Prawa i obowiązki Usługobiorcy
 1. Usługobiorca i Użytkownik nie ma prawa do własnego wyboru Danych dostępowych, dane dostępowe są przekazywane przez Usługodawcę.


 2. Usługobiorca i Użytkownik może zmieniać hasło, o ile nowego hasła nie odrzuci system.


 3. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy osobistych Danych dostępowych. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy Usługodawca zdezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.


 4. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi dostępu wyłącznie we własnym zakresie.VII. Okres obowiązywania umowy
 1. Wszelkie prawa do Strony internetowej i Serwisu, w tym prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe przysługują Usługodawcy.


 2. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych w Serwisie lub Stronie Internetowej są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy ewentualnie innych wskazanych podmiotów trzecich.


 3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych w Serwisie lub stronie internetowej nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do nich. Bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej lub Serwisu, zabronione jest w szczególności:a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, Serwisu, Strony internetowej lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach;

b) rozpowszechnianie, w tym publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży w jakikolwiek sposób i formie elementów zawartych na Stronie internetowej i w Serwisie.Postanowienia końcowe
 1. Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.


 3. Wraz z przesłaniem Zamówienia Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.


 4. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą natychmiast podawane do wiadomości Usługobiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 5. W przypadku zmiany danych, w tym danych adresowych Usługobiorca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Usługodawcę. Do chwili powiadomienia wszelkie czynności podejmowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem dotychczasowych danych są w pełni skuteczne.


 6. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu CywilnegoVIII RODO
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Serwisu jest Administrator: “MIG hosting” z siedzibą w 42-242 Rędziny, Kościelec ul. Warszawska 29.


 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Cofnięcie zgody może być dokonane poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@natopie.pl


 3. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.Administrator serwisuwww.gielda-oferty.pl